סל הקניות

משלוח חינם עד הבית בכל הזמנה מעל 150 ש”ח

תקנון השתתפות בהגרלה

תקנון הגרלה בפייסבוק

הגדרות

מבלי לגרוע משאר ההגדרות המופיעות בתוכנית זו, יפורשו המונחים הבאים בהתאם לאמור לידם, והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת מתוכן העניין או מהקשר הדברים:

“תכנית ההגרלה”- ההוראות המופיעות בתכנית זו לפי העניין;

“הגרלה”- ההגרלה שתוכנית זו חלה עליה במסגרת מבצע “הגרלת חבילת מוצרים לטיפוח ותחזוקת האופניים בצירוף חולצת רכיבה”  שעורכת החברה;” החברה   אדסטיק אינוביישנס בע”מ

“משתתף”- הוא זה אשר עמד בתנאי ההשתתפות בסעיף 3 להלן;

“טופס השתתפות” או “טופס השתתפות אלקטרוני”- טופס הרישום לדיוור אלקטרוני המקושר לפרסום ההגרלה בפייסבוק  יהווה טופס השתתפות אלקטרוני;      

” זוכה”- משתתף שענה על כל הדרישות להשתתפות בהגרלה  ונקבע ע”י החברה לפי הוראות סעיף 5 כזוכה בפרס בהגרלה לפי תכנית זו;   

“הפרס”- הפרס בו יזכה הזוכה בהגרלה שתיערך כאמור בסעיף 9 לעיל; 

“אתר המבצע”- עמוד הפייסבוק של החברה בשם joe’s no flats  ו/ או אתר האינטרנט הישראלי של החברה שישמשו את החברה לשם המבצע ו ואיסוף אלקטרוני של טפסי ההשתתפות של המשתתפים וממהם יבחר הטופס האלקטרוני הזוכה.

“המפקח”- האדם האמור בסעיף 12 להלן.       

 1. בתכנית זו השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה.

 

 1. כללי

              2.1.          החל מיום 6.7.22 ועד יום 16.7.22 (להלן: “תקופת המבצע”), תערוך החברה מבצע הגרלות בשם “ הגרלת חבילת מוצרים לטיפוח ותחזוקת האופניים בצירוף חולצת רכיבה “כמתואר בתוכנית זו.

              2.2.          תכנית ההגרלה תמצא במשרדי החברה המלאכה 17, ראש העין וניתן יהיה לעיין בה בתיאום מראש ובשעות הקבלה המקובלות ללא כל תמורה.

              2.3.          החברה תהיה רשאית להאריך או לשנות את משך המבצע או תחילתו, לערוך הגרלות נוספות ולהוסיף פרסים, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לאישור המפקח על ההגרלה ולכל דין וכפי שיפורסם בדרך שתקבע החברה.

              2.4.          כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, תהייה באחריות הזוכה ועל חשבונו בלבד החברה תהיה רשאית להעביר לשלטונות המס, אם יידרש לכך על פי דין, את פרטי הזוכים ולא תהיה חייבת בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה, למעט אם מוטלת עליה חובה על פי דין לעשות כן.

 

 

התנאים להשתתפות בהגרלה

              3.1.          זכאים להשתתף בהגרלה פרטים אשר עמדו בשלושת התנאים להשתתפות בהגרלה קרי: שיתוף פוסט הפרסום של ההגרלה בחשבונם האישי בפייסבוק, לייק לעמוד הפייסבוק joe’s no flats, ומילוי טופס ההשתתפות בהגרלה – הוא טופס ההרשמה לדיוור אלקטרוני.

. במקרה והמשתתף הינו קטין, הוא מצהיר כי הוא בר רשות להשתתף בהגרלה. במקרה שקטין ייבחר כזוכה בפרס, יגיע הקטין עם אפוטרופסו למעמד הזכייה בפרס ויציג בפני החברה את תעודת הזהות שלו (ככל שיש לו) ושל אפוטרופסו. במקרה כזה הפרס יימסר אך ורק להוריו או אפוטרופוסיו החוקיים של הקטין הזוכה, בכפוף לחתימתם על אישור זכייה בשם הקטין, כמפורט בנספח ב’.

              3.2.          משתתפים אשר לא יעמדו בתנאי ההשתתפות ו/או ינקטו בפעולות בחוסר תום לב על מנת לזכות בפרס וכן משתתפים אשר פרטיהם האישיים לא מולאו במלואם ו/או יתבררו כשגויים, יפסלו וזכאותם לפרסים תבוטל על פי שיקול דעתה של החברה. 

 1. אחריות

              4.1.           מבצע ההגרלות יערך בהתאם לכל דין ו/או חוק.

              4.2.          לכל טענה או תביעה כלשהי כלפי החברה בגין הגרלה זו ע”י אדם כלשהו  יוגבל הפיצוי לו יהיה אדם זה זכאי ולא יעלה על סך כולל של 250 ₪.

 1. תיאור המבצע

              5.1.          במהלך תקופת המבצע יתבקשו חברי המתחם בפייסבוק להעלות לשתף את פוסט ההגרלה בחשבון הפייסבוק האישי שלהם, לבצע “לייק” לעמוד הפייסבוק של joe’s no flats  ולמלא את טופס הרישום לדיוור אלקטרוני  שישמש כטופס ההגרלה.  במקרה בו משתתף בהגרלה הינו כבר עוקב של עמוד הפייסבוק המוזכר מעלה כלומר סימן “לייק” לעמוד בעבר יחשב הדבר כאילו עמד בתנאי זה להשתתפות בהגרלה.

              5.2.          המשתתפים בהגרלה יהיו משתמשים אשר ייכנסו לעמוד הפייסבוק של החברה, ואשר קיבלו על עצמם את כל תנאי התכנית ואשר עמדו בכל תנאי ההשתתפות מחשבון הפייסבוק הפרטי שלהם. מבין כל המשתתפים תוגרל בסוף התקופה  חבילת המוצרים בצירוף חולצת רכיבה כמפורט בסעיף 9 

              5.3.          ההשתתפות בהגרלה אסורה על עובדיהם של החברה, שותפיהם ובני משפחותיהם ושל המפקח, עובדיו, ו/או שותפיו.

 1. ההגרלה ואופן ביצועה

              6.1.          בכפוף לאמור בסעיף 7 להלן, החברה תערוך הגרלה בתאריך 24.7.2022 בשעה שהחברה תקבע, כפי שיפורסם באתר המבצע (“מועד ההגרלה”).

              6.2.          ההגרלה תבוצע על ידי החברה, בפיקוחה והדרכתה. נציג החברה יבחר באקראי את טופס  ההשתתפות הזוכה של משתתף אשר מילא אחר תנאי ההשתתפות בהגרלה ואשר קיים את כל התנאים.

              6.3.          אם יתקיימו נסיבות שבהן החברה תמצא לנכון לשלוף טופס השתתפות אלקטרוני נוסף, יהיה טופס זה הטופס הזוכה אשר יזכה את בעליו בפרס ולא יהיו לבעלי טופס ההשתתפות אלקטרוני הראשון שנשלף שום טענות כלפי החברה.

 1. תוצאות ההגרלה

              7.1.          תוצאות ההגרלה יפורסמו באתר המבצע (להלן: “מועד הפרסום”) וכן תישלח לזוכה הודעה בדבר הזכייה לפייסבוק של הזוכה לפי חשבון הפייסבוק ממנו נרשם להגרלה

              7.2.           תוצאות ההגרלה יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.

 

 1. שינוים בהגרלה

              8.1.          למרות האמור בסעיף 2.1 או בכל הודעה שהחברה תפרסם, בכל מקרה שהחברה תראה לנכון לעשות כן, לפי שיקול דעתה המוחלט, תהיה היא רשאית לדחות או להקדים את מועד ההגרלה (היום ו/או השעה), ו/או לשנות את מקום ההגרלה, שנקבעו בתוכנית זו ו/או בהודעה שתפורסם מטעם החברה, באופן שהחברה תמצא לנכון, לפי שיקול דעתה המוחלט, בכפוף לאישור המפקח ובכפוף לכל דין.

              8.2.          החברה תהיה רשאית לבצע כל שינוי בפרטי המבצע ו/או ההגרלה לרבות תנאי ההשתתפות, הפרסים ואופי המבצע והכל לא יאוחר ממועד פרסום תוכנית ההגרלה ו/או פרסום לגבי מועד ביצוע ההגרלה. מובהר כי כל שינוי כאמור יהווה חלק בלתי נפרד מתכנית הגרלה זו והוראות השינוי יגברו על הוראות תוכנית זו ככל שתהיה סתירה ביניהם. הוראות השינוי ימצאו בצמוד לתכנית ההגרלה במשרדי החברה.         

 

 1. הפרס

              9.1.          המשתתף אשר יעמודו בתנאי ההשתתפות המפורטים בתכנית זו, והטופס האלקטרוני שלו ייבחר בהגרלה כטופס הזוכה בפרס (להלן: “הפרס”), יזכה בחבילת מוצרים של המותג jo’es no flats ובהם: 2 פודיום סילאנט, 2 רואד לידר, 2 אקו סילאנט 500 מ”ל, אינג’קטור, 2 סבון ליטר, 2 שמן אקו רטוב, 2 שמן אקו יבש, ערכת תיקון טיובלס, סט מברשות, 1 דיגריזר, 1 מבריק שלדה וצמיגים, 1 מנקה בלמים, זוג מטליות ניקוי, 1 רייד אייר, 1 כובע המותג. בנוסף למוצרים אלו תצטרף לפרס חולצת רכיבה של קבוצת bike exchange .

 

              9.2.          למרות האמור לעיל בסעיף 9.1 שומרת החברה לעצמה את הזכות לשנות את הפרס ו/או שווי הפרס והכל בכפוף לאמור בסעיף 7 לעיל.

 1. מימוש הפרס

          10.1.          הזוכה יידרש למסור את שמו המלא ואת מספר תעודת הזהות שלו לא יאוחר מיום לאחר ההודעה על הזכייה לזוכה כאמור בסעיף 6 בכדי לקבל את הפרס. מימוש הפרס ייעשה ע”י הגעה לחנות עפ”י החברה והצגת תעודת זהות על מנת לקבל את פרס הזכייה. זוכה אשר לא יגיע לאסוף את הפרס בתקופה של שבועיים מיום הזכייה, לא יהיה זכאי לקבל את הפרס.
למרות האמור לעיל קבלת הפרס תכלול את חבילת המוצרים בלבד ואילו חולצת הרכיבה תשלח אל הזוכה במשלוח לביתו עד ל 90 ימים ממועד ההגרלה. 

          10.2.          כתנאי לקבלת הפרס יידרשו הזוכים להגיע עם תעודת הזהות ולהזדהות בפני נציג החברה על ידי הצגת תעודה מזהה, ולחתום על קבלת הפרס.

          10.3.          החברה תהא רשאית לפרסם בכל אמצעי פרסום שהוא את שם הזוכה ותמונתו, באופן ובמועדים שיקבעו על פי שיקול דעתה של החברה ובכפוף להוראות הדין .

          10.4.          מובהר כי עצם ההשתתפות במבצע תחשב להסכמת הזוכה לפרסום פרטיו כאמור והזוכה מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

          10.5.          החברה ו/או מי מטעמה אינם מתחייבים למועד קבלת הפרס ליום ולשעה הנוחים לזוכה, אלא לשעות פעילות משרדי החברה.

          10.6.          אין באפשרות הזוכה להמיר או לשנות את הפרסים וצורת מסירתם בכל אופן שהוא.

 1. היתר לעריכת הגרלות      
 1. ההגרלה שתכנית זו חלה עליה, תיערך על ידי החברה על פי היתר לעריכת הגרלות שניתן על פי סעיף 231 לחוק העונשין, התשל”ז-1977.
 1. המפקח על ההגרלות

 המפקח על ההגרלות יהיה רו”ח בני דבוש , ממשרדי אדסטיק אינוביישנס בע”מ  

מקום שיפוט

 1. מקום שיפוט לגבי תובענה כנגד החברה ו/או המפקח, בגין כל עניין הנובע מתכנית זו, יהיה תל אביב יפו בלבד.
 1. התיישנות
 1. תקופת ההתיישנות לכל תובענה כנגד החברה, בגין כל עניין הנובע מתכנית זו, היא 6 חודשים ממועד ההגרלה הרלוונטית.